Istoricul Catedrei de Informatică de Gestiune

 

Istoricul predării informaticii de gestiune evidenţiază o serie de repere cronologice comune  cu cele ale dezvoltării informaticii industriale din România,  distingându-se două perioade importante în evoluția sa:

  • perioada cuprinsă între momentul introducerii primelor cursuri de mecanizare a evidenţei contabile (1957) şi anul 1990;  
  • înfiinţarea Catedrei de Informatică de Gestiune, în anul 1991, prin desprinderea colectivului de prelucrare automată a datelor din cadrul Catedrei de Contabilitate marchează debutul unei noi perioade, caracterizate prin inovare şi adaptare continuă la evoluţia tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţie.


Perioada 1957-1990 a fost marcată de diverse iniţiative vizând predarea unor discipline de informatică de către colectivul de prelucrare automată a datelor, în cadrul  catedrei de Contabilitate. Trebuie amintit faptul că primul calculator românesc a fost conceput în perioada 1954-1957 la Institutul de Fizică Atomică, ceea ce face cu atât mai remarcabil efortul predecesorilor noştri de a explora domenii novatoare.

Prima disciplină ce are ca obiectiv concret prelucrarea automată a datelor financiar-contabile a fost introdusă în anul universitar 1957 – 1958, de  colectivul format din șeful de  lucrări Balint Arpad, asistenta Blidea Maria și șeful de laborator Korsacovscaia Vera, la Facultatea de Finanțe, Credit și Evidență Contabilă, sub denumirea de  “Mecanizarea evidenţei”.


Urmează apoi o perioadă de aproape un deceniu în care colectivul se extinde şi în care regăsim în mod constant, în toate planurile de învăţământ, o disciplină la care se predau elemente de automatizare a prelucrării datelor. Astfel, începând cu anul universitar 1958-1959, s-a introdus în planul de învăţământ al Facultăţii de Finanţe, Credit şi Evidenţă Contabilă, secţia Evidenţă Contabilă, disciplina “Evidenţa contabilă mecanizată”. Anul universitar 1962-1963 marchează includerea în planul de învățământ al Facultății de Finanțe, Credit și Evidență Contabilă,  secția Evidenţă Contabilă, a disciplinei “Mecanizarea evidenţei şi a lucrărilor de birou”.


Începând cu anul universitar 1967-1968, numărul de discipline de informatică din planurile de învăţământ creşte, iar în planul de învăţământ al Facultăţii de Contabilitate, secţia Contabilitate sunt incluse trei discipline: “Sisteme de maşini pentru prelucrarea datelor”, „Limbaje de programare a calculatoarelor electronice” şi „Organizarea şi proiectarea prelucrării automate a datelor”.  Acesta reprezintă practic un moment de cotitură în domeniul informaticii de gestiune predate în Academia de Studii Economice de către colectivul de cadre didactice specializat în prelucrarea automată a datelor. Cele trei discipline introduse în anul universitar 1967-1968 le regăsim ulterior în toate planurile de învăţământ care au urmat, sub diferite denumiri, fiind permanent îmbunătăţite şi actualizate în pas cu evoluţia tehnologiilor informaţionale.


În plan editorial, evoluţia este marcată de apariţia în anul 1965, la Editura Didactică şi Pedagogică, a cărţii intitulate “Mecanizarea evidenţei contabile”, elaborate de Arpad Balint, Maria Blidea şi Vera Korsacovscaia, care predau disciplina “Mecanizarea evidenţei şi a lucrărilor de birou”. Tot în anul 1965, la Editura Ştiinţifică Bucureşti vede lumina tiparului cartea intitulată “Evidenţa contabilă în întreprinderile industriale” avându-i ca autori pe I. Mărculescu şi V. Puchiţă. În această lucrare, în capitolul I, regăsim paragraful 4 intitulat “Dependenţa organizării evidenţei contabile de mijloacele folosite pentru realizarea muncii de evidenţă” (elaborat de profesorul E. Macovei), în care se descriu drept mijloace pentru mecanizarea lucrărilor de evidenţă contabilă, următoarele dispozitive: maşini de adunat, maşini de calculat, maşinile de facturat, maşinile de contabilizat şi maşinile analitice cu cartele perforate.


Anul 1966 marchează o altă premieră notabilă, profesorul Macovei Emilian din cadrul colectivului de prelucrare a datelor al catedrei de Evidenţă contabilă generală susţinând prima teză de doctorat din Romania în domeniul informaticii de gestiune, intitulată “Mecanizarea şi automatizarea complexă a lucrărilor de contabilitate la întreprinderile industriale”.


În anul 1961 se concretizează prima formă de organizare profesională a cadrelor didactice care predau disciplina “Mecanizarea evidenţei contabile”, prin includerea în ştatul de funcţii al catedrei de Evidenţă Contabilă a poziţiei de “şef laborator mecanizare”.


În anul 1975 se înfiinţează Oficiul de Calcul de pe lângă Catedra de Contabilitate, care a certificat importanţa prelucrării automate a datelor financiar-contabile în cadrul sistemului informațional dintr-o întreprindere. Primul  director al oficiului a fost prof. univ. dr. Arpad Balint. Ulterior, Oficiul de Calcul de pe lângă Catedra de Contabilitate a fost condus de către prof. univ. dr. Ioan Roşca. Activitatea în cadrul Oficiului de calcul era complementară celei didactice, fiind asigurată de către cadre didactice din colectivul de prelucrare automată a datelor.


Catedra de Informatică de Gestiune a fost înfiinţată în anul 1991 prin desprinderea colectivului de prelucrare automată a datelor din cadrul Catedrei de Contabilitate. După înfiinţarea sa ca structură independentă, Catedra de Informatică de Gestiune cunoaşte o dezvoltare importantă, crescând numărul şi diversitatea disciplinelor predate, asigurându-se adaptarea permanentă a tematicii cursurilor în conformitate cu evoluţia rapidă înregistrată în domeniul tehnologiilor informaţionale şi ale comunicaţiilor din ultimii 20 de ani.

În anul 2011, catedra de Informatică de Gestiune a fost integrată administrativ în Departamentul de Contabilitate, Audit, Analiză şi Informatică de Gestiune, dar în anul 2012, colectivul de Informatică de Gestiune s-a desprins de “catedra mamă” reconstituind vechea structură într-un nou format, ca “Departament de Informatică de Gestiune”.

Parteneri: