Departamentul INFOMARTICA DE GESTIUNE


Progresele rapide şi continue ale noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor au contribuit la emergenţa unor standarde ocupaţionale legate de informatica de gestiune şi de sistemele informaţionale ale întreprinderii. 

 

Disciplinele de informatică predate de colectivul departamentului de Informatică de Gestiune evoluează în concordanţă cu dezvoltarea noilor tehnologii ale informaţiei. Acestea contribuie la dobândirea unor cunoştinţe emergente noilor cerinţe ale pieţei forţei de muncă în acord cu transformarea progresivă a practicilor operaţionale din mediul economic circumscrise domeniului financiar-contabil.

 

Oferta de formare în domeniul informaticii de gestiune are următoarele obiective specifice:

pregătirea studenţilor şi masteranzilor pentru a înţelege, a utiliza şi a dezvolta tehnologiile informaţiei;
dobândirea unui nivel de competenţă şi expertiză necesar practicării unor meserii în acord cu standardele ocupaţionale specifice managementului sistemelor informaţionale  (analist şi/sau auditor IT, analist-programator, programator, web designer);
facilitarea integrării imediate pe piaţa forţei de muncă şi asigurarea unei evoluţii profesionale semnificative în domeniul financiar-contabil.

Disciplinele de informatică din portofoliul departamentului de Informatică de Gestiune au ca scop dobândirea următoarelor competenţe şi aptitudini specifice identificate la nivelul unor programe de studii în domeniul contabilităţii, dar şi în domeniul finanţelor, managementului, marketingului si economiei:

înţelegerea conceptelor de bază ale informaticii;
aptitudini de utilizare profesională a tehnologiei aplicaţiilor de tip Office;
aptitudini de proiectare şi utilizare a aplicaţiilor cu baze de date;
aptitudini de proiectare şi realizare a paginilor web;
aptitudini de programare orientată pe obiecte a aplicaţiilor de gestiune;
aptitudini şi competenţe de conceptualizare, proiectare, realizare, mentenanţă şi evaluare a sistemelor informatice de gestiune;
aptitudini de alegere a unor soluţii informatice pertinente în acord cu specificul întreprinderii;
aptitudini de a defini strategia sistemelor informaţionale, managementul evoluţiei lor în contextul schimbării;
aptitudini de utilizare a tehnologiilor informaţionale specifice informaticii decizionale.

Întregul colectiv de Informatică de Gestiune contribuie la realizarea misiunii tradiţionale a facultăţii de Contabilitate şi Informatică de Gestiune de a forma economişti înalt calificaţi care să dobândească o dublă competenţă, contabilă şi informatică.

 

Prin îmbinarea învăţământului cu cercetarea se realizează difuzarea în rândul studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor a tehnologiei informaţiei aplicate culturii contabile în toate formele sale de manifestare.

 

Parteneri: